วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

ซองวันแรก ร.9 ชุด 7

env300

ซองวันแรก ร.9 ชุด 8

env3h

ซองวันแรก ร.9 ชุด 9

env7h

แสตมป์ ร.9 ชุด 9 ราคา 30 บาท พิมพ์ 1 เต็มแผ่น

st3g

แสตมป์ ร.9 ชุด 9 ราคา 15 บาท พิมพ์ 2 เต็มแผ่น

st15h ร.9 ชุด 9 ราคา 15 บาท พิมพ์ 2 มีรอยยับบาง มุมล่างขวา โดนแสตมป์ 1 ดวง

แสตมป์ ร.9 ชุด 9 ราคา 12 บาท พิมพ์ 1 เต็มแผ่น

st12h มีรอยพับครึ่ง

แสตมป์ ร.9 ชุด 9 ราคา 10 บาท พิมพ์ 5 เต็มแผ่น

st1g

แสตมป์ ร.9 ชุด 9 ราคา 9 บาท พิมพ์ 2 เต็มแผ่น

st9h

แสตมป์ ร.9 ชุด 9 ราคา 5 บาท พิมพ์ 6 เต็มแผ่น

st5h ชุด 9 ราคา 5 บาท พิมพ์ 6 มีรอยยับบางมุมล่างซ้าย โดนแสตมป์ 4 ดวง

แสตมป์ ชุด 8 ราคา 8 บาท เต็มแผ่น

st8h แสตมป์ ชุด 8 ราคา 8 บาท เพลท 2 พระพักต์เข้ม

ร.9 ชุด 4 ราคา 3 บาทเต็มแผ่น

st4h

แสตมป์ ร.9 ชุด 8 บล็อค 4

st2g แสตมป์ ร.9 ชุด 8 บล็อค 4 มุมซ้ายบน