วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2554

แสตมป์ครองราชย์ 60 ปีบนซอง

env36t
ตราประจำวันของที่ทำการไปรษณีย์ชั่วคราว ภายในงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ตราสะกดผิดเป็น "งานฉลองศิริราชสมบัตรครบ๖๐ปีพุทธศักราช๒๕๔๙" ข้อผิดพลาดดังกล่าวถูกตรวจพบหลังจากประทับตราไปจำนวนหนึ่ง และแก้ไขเสร็จในวันแรกของงานเป็น "งานฉลองสิริราชสมบัติ ครบ๖๐ปีพุทธศักราช๒๕๔๙"[5][6]


credit: http://th.wikipedia.org/wiki/ตราประทับ

  1. ^ เสกสันต์ ผลวัฒนะ, เก็บตกตราประจำวัน: ตราประจำวันงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี พุทธศักราช 2549, วารสารตราไปรษณียากร, ตุลาคม พ.ศ. 2549
  2. ^ ตราประจำวันตลก (ขุดกรุเอามาโชว์) (สยามแสตมป์) เรียกดูเมื่อ 9 กันยายน พ.ศ. 2550


ไม่มีความคิดเห็น: